FUNKCIJAS

RSAC funkcijas un/vai pakalpojuma saturs:
 • Personu nodrošināšana ar dzīvojamo platību, kurā ir sadzīvei nepieciešamais inventārs; 
 • Personu apgādāšana ar gultas veļu, dvieļiem, dzimumam un gadalaikam piemērotiem apaviem un apģērbu; 
 • Klienta vecumam un veselības stāvoklim atbilstošu ēdināšana (ne retāk kā trīs reizes dienā); 
 • Neatliekamā medicīniskā palīdzība jebkurā diennakts laikā; 
 • Klienta reģistrēšana pie ģimenes ārsta, klienta vajadzībām atbilstoša veselības aprūpe  Centra finanšu līdzekļu ietvaros; 
 • Sociālās aprūpes pasākuma komplekss un/vai sociālās rehabilitācija atbilstoši katras personas fiziskajam un psihiskajam stāvoklim; 
 • Klienta garīga aprūpe atbilstoši personas konfesionālajai piederībai un vēlmei; 
 • Palīdzība personas individuālo sociālo problēmu risināšanā; 
 • Saturīga brīvā laika pavadīšanas iespējas, kultūras pasākumi institūcijā un iespēju robežās ārpus tās; 
 • Klientu nodrošināšana ar vajadzībām atbilstošiem tehniskajiem palīglīdzekļiem normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
 • Atbalsta sniegšana klientu personīgo un sociālo problēmu risināšanā, palīdzība klientiem adaptēties vidē un telpā;
 • Klienta interesēs resursu organizēšana un mobilizēšana, informācijas sniegšana par pieejamajiem pakalpojumiem, klienta konsultēšana par viņa tiesībām un pienākumiem, klientu interešu aizsardzība un cilvēktiesību ievērošana;
 • Sociālo kontaktu veidošana, saglabāšana starp klientu un viņa ģimeni; 
 • Klienta iesaistīšana sociālās aprūpes un/vai sociālās rehabilitācijas plāna sastādīšanā, novērtēšanā un koriģēšanā.
RSAC "Stella maris" pilda savas funkcijas vadoties pēc nolikuma ŠEIT