PAKALPOJUMA izmaksas

Pamatojoties uz Rīgas domes 07.07.2020. lēmumu „Par Rīgas domes Labklājības departamenta un tā pakļautībā esošo iestāžu maksas pakalpojumiem” RSAC „Stella maris” uzturēšanās maksa vienai personai diennaktī sastāda EUR 27,91.
Pašvaldības nodrošinātā SAC pakalpojuma samaksas kārtība, kā arī SAC pakalpojuma saņēmēju un viņu likumisko apgādnieku tiesības un pienākumi ir noteikti Rīgas domes 04.09.2012. saistošajos noteikumos Nr.184 "Rīgas pilsētas pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība".
Par SAC pakalpojumu maksā klients 85% no pensijas un piemaksas pie pensijas vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta un Rīgas pašvaldība (15% tiek izmaksāti klientam).