IEROSINĀJUMU, SŪDZĪBU IESNIEGŠANA UN IZSKATĪŠANA

RSAC "Stella maris" sūdzības, ierosinājumus un priekšlikumus var iesniegt:
  • Darba dienās un darba laikā lietvedei;
  • Sūtot vēstulē pa pastu uz adresi Birzes iela 54, Rīga, LV-1016;
  • Sūtot elektroniski uz e-pastu: stella.maris@riga.lv vai aizpildot formu mājaslapā sadaļā "Sazināties" Šeit;
  • Personīgi ievietojot, kādā no "Sūdzību, ierosinājumu un priekšlikumu" kastēm, kas atrodas RSAC "Stella maris" teritorijā katras dzīvojamās mājas (2 ēkas) pirmajā stāvā pie ieejas durvīm.

Ikvienai personai (turpmāk – iesniedzējs) ir tiesības vērsties Centrā un iesniegt mutisku vai rakstisku iesniegumu, kā arī saņemt atbildi pēc būtības un/vai nepieciešamības. Iesnieguma noformējumam ir jābūt atbilstoši Latvijas Republikas normatīviem aktiem. Iesniegums jāraksta valsts valodā, jānorāda iesniedzēja vārds, uzvārds, kā arī informācija, kas palīdz sazināties ar iesniedzēju. Iesniegumā ir jābūt parakstam un datumam.

Centrs ir tiesīgs atstāt iesniegumu bez izskatīšanas šādos gadījumos:

  • Iesniegumā nav norādīts iesnieguma iesniedzējs (fiziskajai personai — vārds, uzvārds un adrese; juridiskajai personai — nosaukums un juridiskā adrese);
  • Iesniegums nav parakstīts;
  • Iesnieguma saturs ir klaji aizskarošs un izaicinošs;
  • Iesnieguma teksts objektīvi nav salasāms vai saprotams;
  • Atbilde uz iesniegumu ir dota iepriekš, un tā saturs attiecībā uz iepriekšējā iesniegumā norādītajiem tiesiskajiem vai faktiskajiem apstākļiem pēc būtības nav mainījies.

Sīkāku informāciju Jūs varat iegūt iepazīstoties ar RSAC  "Stella maris" kārtību par personu mutisku vai rakstisku iesniegumu, priekšlikumu un sūdzību izskatīšanu Rīgas sociālās aprūpes centrā „Stella maris" Šeit