pakalpojuma saņēmēji

Rīgas pašvaldībā dzīvojošas personas:
  • Pensijas vecuma personas;
  • Personas ar I un II grupas invaliditāti, izņemot neredzīgas personas un personas ar smagiem garīga rakstura traucējumiem.
Tiesības saņemt ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas (pansionāta vai SAC) pakalpojumu ir iepriekš minētājām personām, kuras vecuma vai veselības stāvokļa dēļ nespēj sevi aprūpēt un personai nepieciešamais sociālās aprūpes apjoms pārsniedz Rīgas pilsētas pašvaldības noteikto  aprūpei dzīvesvietā apjomu (Rīgas domes 04.09.2012. saistošo noteikumu Nr. 184 "Rīgas pilsētas pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība" 41.4. punktā noteikto aprūpes mājās pakalpojuma apjomu vai 41.3.apakšpunktā noteikto apjomu personām bez noteiktas dzīvesvietas (bezpajumtnieki)).