PAKALPOJUMu saturs

Rīgas sociālās aprūpes centra „Stella maris” sociālo pakalpojumu apraksts

Rīgas sociālās aprūpes centra „Stella maris” (turpmāk – Centrs) nodrošina pensijas vecuma personām un personām ar invaliditāti ilgstošu diennakts aprūpi, sociālo rehabilitāciju un pastāvīgu dzīvesvietu, kas sevī ietver:
 1. personu nodrošināšanu ar dzīvojamo platību, kurā ir sadzīvei nepieciešamais inventārs;
 2. personu apgādāšanu ar gultas veļu, dvieļiem, dzimumam un gadalaikam piemērotiem apaviem un apģērbu;
 3. klienta vecumam un veselības stāvoklim atbilstošu ēdināšanu (četras reizes dienā);
 4. neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšanu jebkurā diennakts laikā;
 5. reģistrēšanos pie ģimenes ārsta, klienta vajadzībām atbilstošas veselības aprūpes nodrošināšanu Centra finanšu līdzekļu ietvaros;
 6. sociālās aprūpes pasākuma kompleksu un/vai sociālās rehabilitācijas nodrošināšanu atbilstoši katras personas fiziskajam un psihiskajam stāvoklim;
 7. garīgās aprūpes nodrošināšanu atbilstoši personas konfesionālajai piederībai un vēlmei;
 8. palīdzību personas individuālo sociālo problēmu risināšanā;
 9. saturīga brīvā laika pavadīšanas iespējas, kultūras pasākumus institūcijā un iespēju robežās ārpus tās;
 10. klientu nodrošināšanu ar vajadzībām atbilstošiem tehniskajiem palīglīdzekļiem normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
 11. atbalsta sniegšanu klientu personīgo un sociālo problēmu risināšanā, palīdzību klientiem adaptēties vidē un telpā;
 12. klienta interesēs resursu organizēšana un mobilizēšana, informācijas sniegšana par pieejamajiem pakalpojumiem, klienta konsultēšanu par viņa tiesībām un pienākumiem, klientu interešu aizsardzību un cilvēktiesību ievērošanu;
 13. sociālo kontaktu veidošanu un saglabāšanu starp klientu un viņa ģimeni;
 14. klienta iesaistīšanu sociālās aprūpes un/vai sociālās rehabilitācijas plāna sastādīšanā, novērtēšanā un koriģēšanā.